Như kịch bản hôm qua +10 điểm, Phái sinh LONG hay SHORT?

image
Không nằm ngoại kịch bản hôm qua chúng tôi đưa ra, phái sinh đầu phiên chỉnh về vùng 111x xong quay lại 112x +10 điểm.


Phiên hôm nay phái sinh đã giằng co rất mạnh từ đầu phiên cho đến cuối phiên, cho thấy đây là điểm cân sức giữ LONG và SHORT bất kỳ sự thắng thế bên nào cũng có thể tạo ra một xu hướng mới.

Kịch bản phiên mai 5/2/2021:
Canh SHORT khi phái sinh thủng 1110
Canh LONG khi phái sinh vượt 1130
Để biết chi tiết đi lệnh trong phiên Quý đầu tư có thể tham gia room tư vấn phái sinh

đang 1125 thì làm gì ?