Những lúc hoảng loạn là phải múc tay nhé

Lúc nó tím đua nhau cướp hàng cho bằng được. Xong khi rũ thì chen nhau bán lấy bán để. Chỉ giàu cho các bác tay to thôi.