Những người gồng lỗ

Phiên hnay ae lỗ nhiều không ?
Nhắn xuống đây mã cổ phiếu + giá ae đang lỗ, thử nghe mình cố vấn xem