NKG - Trở lại từ điểm thấp tháng 9

Xuất khẩu tôn mạ quay trở lại
· Tổng lượng bán hàng thép tháng 10 đạt 67.863 tấn, phục hồi với tỷ lệ 34,8% n/n và 26,5% t/t. Tăng trưởng cao trong 10 tháng đầu năm 2023 là nhờ cơ sở thấp vào năm 2022 và tháng 9 2023

· Tôn mạ chiếm 85,2% tổng lượng bán hàng tháng 10 đạt 57.843 tấn, tăng 45,9% n/n, tăng 29,6% t/t.

· Lượng xuất khẩu tôn mạ (43.203 tấn) đã phục hồi 56,4% t/t và 63,2% n/n.

· Lượng tôn mạ nội địa giảm 14,0% t/t nhưng tăng 11,2% n/n (14.614 tấn), còn lượng bán ống thép đạt 10.020 tấn, tăng 11,2% t/t so với tháng 9 (-6,3% n/n).

Doanh số xuất khẩu 10T23 bắt kịp 2022
· Tổng lượng bán hàng 10T23 đạt 706.140 tấn, giảm 4,9% n/n. Trong đó, lượng tôn mạ chỉ giảm 2,2% n/n xuống còn 594.021 tấn. Lượng ống thép cũng giảm 17,4% n/n xuống còn 112.119 tấn.

· Tổng lượng xuất khẩu 10T23 (chiếm 60,8% tổng lượng bán hàng; 429.426 tấn) giảm 1,8% n/n trong khi lượng bán hàng nội địa (276.714 tấn) giảm 9,4% n/n.

Đánh giá và khuyến nghị
· Chúng tôi lặp lại xếp hạng NẮM GIỮ vì chúng tôi chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm. Đặc biệt với thị trường nội địa trầm lắng và giá đầu vào một lần nữa tăng cao. Triển vọng mờ mịt như chúng tôi đã nêu trong báo cáo thép dẹt chuyên sâu đã củng cố khuyến nghị của chúng tôi. Thu nhập đang được xem xét

Mở tài khoản chứng khoán:

Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487