NLG – Doanh số ký bán phục hồi trong 2021

Tăng trưởng kép LN ròng 2020-23 đạt 33,7% nhờ bàn giao các dự án Southgate GĐ 2, Waterfront và VSIP Hải Phòng.

Rồng ẩn phương nam, không có j kém PDR mà định giá bằng nửa

1 Likes

5X trong quý 2

1 Likes