Nợ xấu từ 3% trở lên, ngân hàng không được tăng vốn tại công ty con

Đây là 1 trong những quy định về điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết của các TCTD của dự thảo Thông tư 51/2018.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 51/2018 quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng (TCTD).

Trong đó, có nội dung bổ sung về quy định điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết của các TCTD như sau:

Thứ nhất , TCTD cần đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu; đảm bảo tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần; giá trị thực của vốn điều lệ tại thời điểm thực hiện tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn không thấp hơn mức vốn pháp định.

Thứ hai, kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng mẹ phải có lãi theo báo cáo tài chính của năm liền kề trước năm tăng vốn; không bị xử phạt vi phạm hành chính về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, góp vốn, mua cổ phần trong 12 tháng liền kề trước tháng thực hiện tăng vốn.

Thứ ba , TCTD phải có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ nhỏ hơn 3% trong 12 tháng liền kề trước tháng thực hiện tăng vốn công ty con, công ty liên kết.

Thứ tư , đảm bảo có số lượng thành viên, cơ cấu, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm thực hiện tăng vốn.

Theo cơ quan quản lý, dự thảo thông tư đã bổ sung những quy định trên để đảm bảo đáp ứng các điều kiện tương tự như điều kiện chấp thuận góp vốn, mua cổ phần; đảm bảo an toàn cho tổ chức tín dụng, tránh trường hợp tổ chức tín dụng tăng vốn khi công ty con, công ty liên kết đang hoạt động kém hiệu quả.

Đáng chú ý, đến cuối quý I năm nay, có khoảng 9/28 ngân hàng thương mại ghi nhận nợ xấu trên 3% tổng dư nợ.

Điều kiện để công ty con, công ty liên kết được tăng vốn là các doanh nghiệp này phải có lãi trong 3 năm trước khi tăng vốn hoặc có lãi từ thời điểm thành lập đến khi được tăng vốn và không có lỗ lũy kế đến thời điểm được TCTD thực hiện tăng vốn; đồng thời, không bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực hoạt động.

Dương Lam

https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/no-xau-tu-3-tro-len-ngan-hang-khong-duoc-tang-von-tai-cong-ty-con-235097.html