Nóng, sốt , hốt---> chiểu nay VNINDEX khả năng chính thức vượt 1200 chào mừng đại hội!

Khả năng cao chiều nay sẽ phá 1200 sau bao ngày chờ thời

có lẽ đại hội đã xong, nhiệm kỳ mới đã có danh sách chính thức…

Chính thức phá 1200 hướng tới 1500 điểm sau têt nào anh em…/

//
CHEER :ok_hand: :ok_hand: :ok_hand: :ok_hand: :ok_hand:

1 Likes