Novaland lấy ý kiến cổ đông thay đổi phương án chào bán hơn 2,9 tỷ cổ phiếu

Novaland dự định phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ, 1,95 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 1,5 tỷ cổ phiếu ESOP. Ngày 30/ 11 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu ESOP. Chi tiết các phương án thay đổi chưa được công bố. Thời gian lấy ý kiến cổ đông từ 13/12 đến hết 22/12. Novaland dự kiến thu được số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu ESOP là 100% cho cổ đông hiện hữu. Ngoài ra, Novaland cũng dự kiến phát hành 1,95 tỷ cổ phiếu ESOP với số lượng tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành của công ty tại thời điểm phát hành. Các cổ đông lớn liên quan đến Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn như NovaGroup và Diamond Properties liên tục giảm sở hữu do bị bán giải chấp hoặc chủ động bán bớt cổ phiếu.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/novaland-lay-y-kien-co-dong-thay-doi-phuong-an-chao-ban-hon-29-ty-co-phieu-2023112181358953.htm