NT2, cổ phiếu ngành điện

Anh em cầm NT2 cho ít thông tin
Liệu giá Oil tăng, P tăng, LNP tăng thì NT2 có bị ảnh hưởng không?