NVL đã gần có đáy?

Sau những khó khăn liên tục thị trường trái phiếu, không trả được nợ cho TC, nợ vay khá CAO (chắc này nhiều nơi đã thống kê). Với việc chưa xử lý dứt điểm pháp lý các dự án lớn. Kèm tình hình vĩ mô quá bất lợi cho ngành BĐS,…
Những cái xấu đã xảy ra và những cái sắp xảy ra thì chắc nhiều nhà đầu tư cũng dự đoán ra được.

Nói chung rất nhiều thứ và phải phân tích rất nhiều nhiều thứ.
Nhưng để ngắn ngọn trên quan điểm cá nhân về kỹ thuật và cơ bản kèm CP thật sự muốn tháo gỡ và giúp đỡ các doanh nghiệp.
NVL đã gần đáy và cá nhân kèm theo nhịp hồi chỉ số thì kỳ vọng hôm nay là đáy của NVL nhịp này.

Đây là quan điểm cá nhân chứ không có khuyến nghị mua bán gì mã này nhek!

Quý 2 cũng nhập nhằng vì đấy là đỉnh của nợ trái phiếu

Tìm đáy gì cho mệt, thấy hợp lý thì nhập, sai cắt, chứng vịt mà đáy với đỉnh gì

1 Likes

đúng vậy. MN cứ đánh theo quan điểm và nguyên tắc cá nhân tuân thủ là OK