Ông Nguyễn Văn Thời: Thúc đẩy doanh nhân sáng tạo trong nền kinh tế số

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Thương mại TNG, ông Nguyễn Văn Thời, đề xuất cần đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với doanh nhân doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 41/ NQ - TW. Ông nhận thấy rằng, Nghị quyết 41/ NQ - TW của Bộ Chính trị là động lực tinh thần vô cùng lớn lao đối với đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ đổi mới. Tuy nhiên, đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn và chưa như kỳ vọng, đa phần doanh nghiệp Việt Nam là những doanh nghiệp nhỏ và vừa với nguồn lực, khả năng tiếp cận, áp dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo trong kinh doanh còn hạn chế. Một số cơ chế chính sách về hỗ trợ và khuyến khích phát triển cho doanh nghiệp, doanh nhân được ban hành nhưng chưa được thực thi hiệu quả. Do đó, ông đề xuất cần đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với doanh nhân doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 41/ NQ - TW.

Thông tin chi tiết: https://diendandoanhnghiep.vn/thuc-day-doanh-nhan-sang-tao-trong-nen-kinh-te-so-254356.html