PAN có dấu hiệu dòng tiền vào

PAN có dấu hiệu dòng tiền vào. Giá bứt phá khỏi xu hướng giảm ngắn hạn. Chờ xem!

1 Likes

Chart như hình. Đẹp. Múc.
Lời ăn lỗ chịu nha. Mình không kêu gọi ai mua bán. Bạn tự quyết cho tiền của bạn.

1 Likes

PAN nay sẽ bật mạnh