Penny dành cho ae NAV bé TLD HCD DAH

Cả 3 mã penny đều trần, tha hồ cafe bia… Tiến tới sẽ là cổ chất đầu tư dài tỏa sáng TDC TMS CSC.

1 Likes

Mắng yêu😋

XMC nhé.

Hàng bác chuẩn đấy.