PGB: Chuẩn bị chốt danh sách phát hành 120 triệu cổ phiếu thưởng

Ngân hàng PG Bank chuẩn bị phát hành 120 triệu cổ phiếu thưởng và 80 triệu cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ lên 1.200 tỷ đồng. Ngày 23/2, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu do thực hiện tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số cổ phiếu lẻ sẽ được tặng cho Công đoàn Ngân hàng PG Bank. Đây là lần đầu tiên trong hơn 10 năm qua, Ngân hàng PG Bank tiến hành tăng vốn. Việc tăng vốn sẽ được thực hiện ngay sau khi được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Lũy kế cả năm 2023, Ngân hàng PG Bank ghi nhận tổng thu nhập lãi thuần 1.307 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2022 nhưng lợi nhuận trước thuế lại giảm 30%, còn 355 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết: https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/ngan-hang-pg-bank-pgb-chuan-bi-chot-danh-sach-phat-hanh-120-trieu-co-phieu-thuong-116850.htm

5 Likes