Pha rút phích cắm để đời 24.77, chuẩn F247

Ở VN không lạ việc rút phích cắm, rút chán lại cắm thôi, kiểu gì chẳng phải có điện, không có ối thằng điên nặng.

1 Likes