Phái sinh biên độ lớn, cơ hội cho cả LONG và SHORT

image

Thị trường phái sinh đã mất hỗ trợ quan trọng 1150
Điều này cho thấy thị trường đang hết sức rủi ro

Dòng tiền thận trọng vẫn đứng ngoài cuộc quan sát, trong khi đó áp lực chốt lời lại cao. Những mã có lãi chúng tôi khuyến nghị nên chốt lời, chỉ nắm giữ hàng cô đọng, chờ chỉnh để mua thêm.
Chỉ mở lại vị thế Long khi ở vùng hỗ trợ mạnh.

Phái sinh tạo hỗ trợ mạnh 112x, có thể mở vị thế LONG quanh vùng này
nếu thủng vùng này thì sẽ không còn là canh LONG nữa mà là canh SHORT

Có thể mở vị thế SHORT khi phái sinh chạm vùng 115x

1 Likes