Phấn đấu đến 2030, Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định 1399/ QĐ - TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch bao gồm toàn bộ phần lãnh thổ đất liền tỉnh Bến Tre và không gian biển được xác định theo Luật Biển Việt Nam năm 2012, Nghị định số 40/ 2016/ NĐ - CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Mục tiêu cụ thể là đến năm 2030, Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước; có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; tập trung phát triển kinh tế biển; công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng mới gắn bảo vệ môi trường, sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu; có đô thị hiện đại, nông thôn giàu bản sắc, du lịch thân thiện; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; người dân có cuộc sống văn minh,

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/phan-dau-den-2030-ben-tre-tro-thanh-tinh-phat-trien-kha-cua-ca-nuoc-18823112014523431.chn