Phiên bắt đáy Tây mua mạnh cổ phiếu nào?

Tây bán dòng mạnh HPG và múc mạnh VHM.
Cả 2 cổ phiếu đều giảm rất mạnh nhưng phiên hôm qua 1 cổ được tây múc mạnh một cổ được tây đạp mạnh.

VHM có gì mà tây múc mạnh zay?