PHR: Lợi nhuận Cao su Phước Hòa lao dốc 77% trong quý II/2024

CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) vừa công bố Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng lẻ quý II/2024.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt hơn 186 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán ở mức 165,3 tỷ đồng, tăng chỉ 2% nên lãi gộp kỳ này tăng 79% lên 20,8 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này giảm mạnh từ 33,1 tỷ đồng xuống gần 9 tỷ đồng (giảm 73% so với cùng kỳ năm trước). Chi phí bán hàng gần 2 tỷ đồng, chi phí quản lý 3,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 38% và 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận khác kỳ này giảm từ gần 70 tỷ đồng xuống còn vỏn vẹn 133,5 triệu đồng.
Kết quả, quý II/2024 lãi sau thuế của Cao su Phước Hòa đạt 19,2 tỷ đồng, giảm sâu 77% so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế 6 tháng đầu năm PHR ghi nhận doanh thu thuần đạt 454,5 tỷ đồng, tăng 22,5% và lãi sau thuế đạt hơn 29 tỷ đồng, giảm sâu 88,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản tính tới 30/6/2024 đạt 3.102,7 tỷ đồng, giảm 5,8% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 68,2% xuống 37,8 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 387,7 tỷ đồng, giảm 20% so với đầu năm. Hàng tồn kho ở mức 136,6 tỷ đồng, giảm 37,3% so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả giảm mạnh từ 432 tỷ đồng xuống 210 tỷ dồng. Vay nợ ngắn hạn giảm 55% xuống 30 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Cao su Phước Hòa đặt kế hoạch tổng doanh thu là 1.455,06 tỷ đồng, giảm 10,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế là 245,22 tỷ đồng, giảm 46,9% so với thực hiện trong năm 2023. Trong đó, phấn đấu tiêu thụ 33.100 tấn mủ thành phẩm các loại, giá bán bình quân 36,41 triệu đồng/tấn, doanh thu mủ cao su dự kiến 1.205,3 tỷ đồng.

1 Likes