Phú quý giật lùi

Cao thủ nhỉ:

Không hiểu

(bài viết theo tác giả sẽ được xóa tự động sau 24 giờ, trừ khi đã đánh dấu)