POW - không làm mà cũng có ăn

POW đăng ký bán công ty con, nhưng khả năng kết quả đã được set up trước, nhẹ nhàng thu về 400-500 tỷ.

Anh em còn chờ gì nữa nhỉ