PPC update VCSC

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PPC

CTCK Bản Việt (VCSC)

Chúng tôi duy trì khuyến nghị mua cho CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) do lợi suất cổ tức hấp dẫn ở mức khoảng 10% của PPC và quan điểm của chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu chưa phản ánh đầy đủ giá trị của các khoản đầu tư của công ty tại HND và QTP.

Chúng tôi tăng giá mục tiêu thêm 12% khi chúng tôi chuyển sang phương thức định giá tổng của từng phần thay vì áp dụng cả 3 phương thức bao gồm chiết khấu dòng tiền, P/E và EV/EBITDA như trước đây.

Thay đổi của chúng tôi trong phương thức định giá bù đắp cho mức giảm khoảng 10% trong dự báo lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2021-2022, chủ yếu do dự báo sản lượng điện thương phẩm thấp hơn. Dự báo của chúng tôi cho giai đoạn 2023-2025 phần lớn không thay đổi.

Chúng tôi dự báo lợi nhuận sau thuế điều chỉnh đi ngang so với cùng kỳ trong năm 2021 khi chúng tôi dự báo thu nhập cổ tức tăng 33% và chênh lệch giá tăng 14% (nhờ tỷ lệ nhiệt trị cải thiện) sẽ bù đắp hoàn toàn cho mức giảm 18% của sản lượng điện thương phẩm.

Tuy nhiên, chúng tôi dự báo lợi nhuận sau thuế báo cáo giảm 19% trong năm 2021 do không ghi nhận khoản thu nhập bất thường lớn nào trong năm 2020.

Chúng tôi giảm dự báo cổ tức/cổ phiếu năm 2021 và 2022 từ 3.000 đồng/CP trước đây còn 2.500 đồng/CP, phù hợp với mức điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận của chúng tôi.

Dự báo cổ tức/cổ phiếu có khả năng được điều chỉnh tăng khi EVNGENCO2 (công ty mẹ của PPC) gần đây đã thực hiện cổ phần hóa và nhiều khả năng sẽ yêu cầu tỷ lệ thanh toán cao hơn từ các công ty con trong tương lai, theo quan điểm của chúng tôi.

PPC hiện được giao dịch tại P/E báo cáo năm 2021 là 10,8 lần, thấp hơn 23% so với trung vị P/E 4 năm của một số công ty cùng ngành trong khu vực.

Rủi ro: lợi nhuận thấp hơn dự kiến từ sản lượng điện ngoài hợp đồng.

Tham gia room tư vấn tại
https://zaloapp.com/g/nlkxwa365
phí giao dịch 0.15 %,margin lãi 9.9 %
Liên hệ zaalo 0986344056