Pvd

Bk18 và Bk 19 đã đón dòng dầu đầu tiên 24/11. A e cho lời bình