PVT - Cổ phiếu tăng trưởng chuẩn Canlsim

, , , ,

Sóng ngành rồi. Vượt 31.3 qua cản mở Band rồi.

Hóng!!!

Hôm nay PVT leader chứ ae?

Tạo lập làm Anh/Em nản hết giũ hết phiên mai chạy nhé!