PVT: hàng siêu phẩm dòng P

Tại hội nghị, Ông Phạm Việt Anh - Tổng giám đốc PVTrans cho biết, trong năm 2020, PVTrans đã tích cực tăng cường hợp tác, chia sẻ khó khăn do dịch bệnh Covid - 19 với các đơn vị trong Tập đoàn nhằm tháo gỡ thị trường, tối ưu nguồn lực để cùng nhau vượt khó. PVTrans đã điều chỉnh giảm giá tương đương khoảng 150 tỷ đồng cho các khách hàng trong ngành như BSR, PVEP, PV OIL, PV GAS.

Với sự nỗ lực của toàn Tổng Công ty, sự quyết liệt của Ban lãnh đạo đã đem lại nhiều kết quả tích cực trong năm 2020. Theo đó, năm 2020, PVTrans đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, cụ thể: Doanh thu đạt 7.250 tỷ đồng, tương đương 117% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 935 tỷ đồng, tương đương 170% kế hoạch năm; Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ đạt 33%, tương đương 166% so với kế hoạch năm; Chỉ tiêu nộp NSNN ước đạt 335 tỷ đồng, tương đương 122% kế hoạch năm. Công ty mẹ PVTrans đã quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để các Công ty thành viên đều hoạt động ổn định, có lãi, nổi bật là các đơn vị Pacific, Nhật Việt Trans, Gas Shipping, PVTrans OFS…

2 Likes