Q-index luôn làm anh em hết mình phút chót

Nay anh Quyết không làm em thất vọng. “Mắt anh sáng dáng anh hiền”