QTP all in đến cuối năm cũng được

Khối lượng giảm, mà giá nó giảm xuống 15k thì all in