Quảng Ninh tập trung hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Tính đến cuối tháng 10/ 2023, tổng số vốn đã giải ngân đạt trên 6.640 tỷ đồng, đạt 48,1% so với kế hoạch HĐND tỉnh Quảng Ninh giao đầu năm, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022. Một số đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân tốt, cao hơn trung bình cả tỉnh. Các dự án hoàn thành mới giải ngân đạt 38,2%; chuyển tiếp 38,3%; khởi công mới 19,3%. Tỷ lệ giải ngân vốn kéo dài mới đạt 25%, thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung toàn tỉnh, đặc biệt tỷ lệ giải ngân vốn kéo dài ngân sách huyện mới đạt 19,8% kế hoạch. Các nhóm dự án sử dụng ngân sách tỉnh có tỷ lệ giải ngân tốt, cao hơn trung bình cả tỉnh.

Thông tin chi tiết: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/quang-ninh-tap-trung-hoan-thanh-giai-ngan-von-dau-tu-cong-nam-2023-post334312.html