Qũy đầu tư đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu PVS

Tổ chức liên quan đến ủy viên HĐQT đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu PVS

Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận Thị trường Việt Nam, tổ chức có liên quan đến ông Hoàng Xuân Quốc, ủy viên HĐQT Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí - PTSC (Mã: PVS) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu.

Cụ thể, giao dịch được thực hiện từ ngày 15/2 đến ngày 16/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Hiện tại, Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận Thị trường Việt Nam đang nắm giữ 1,4 triệu cổ phiếu. Nếu giao dịch hoàn tất, tổ chức này sẽ nắm giữ 2,4 triệu cổ phiếu PVS.

1 Likes

quỹ mà mua có 1t cổ thì làm ăn gi