Quy hoạch Hà Nội: 'Lưng tựa Ba Vì, mặt hướng sông Hồng'

Hà Nội cần tuân thủ nhận thức về sự quan trọng của việc lập quy hoạch và sự tham gia của hệ thống chính trị thành phố trong việc thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hội thảo khoa học được tổ chức nhằm khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác lập quy hoạch Thủ đô; của việc cụ thể hóa các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và của thành phố về công tác lập quy hoạch Thủ đô; sự tham gia thực hiện công tác lập quy hoạch Thủ đô của cả hệ thống chính trị thành phố.
Hà Nội đã được vinh danh là "Thành phố vì hòa bình" trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/quy-hoach-ha-noi-lung-tua-ba-vi-mat-huong-song-hong-188231121112430302.chn