RTB: Cao su Tân Biên linh hoạt nhiều giải pháp hoàn thành nhiệm vụ năm 2024

Ngày 13/5, Công ty CP Cao su Tân Biên đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đoàn chủ tịch chủ trì hội nghị

Tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định

Năm 2023, công ty thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới với nhiều biến động phức tạp, nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu. Đặc biệt xung đột giữa Nga – Ukraina, các nước Trung đông, cấm vận thương mại giữa các nước lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi sản xuất – kinh doanh toàn cầu, giá cả vật tư nguyên vật liệu trong nước tăng cao, gây khó khăn trong công tác quản lý, điều hành SXKD.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của HĐQT và sự điều hành linh động của Ban TGĐ cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể NLĐ, Cao su Tân Biên đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Quang cảnh hội nghị

Cụ thể, tổng sản lượng cao su 3.201,87 tấn, đạt 100,06% kế hoạch. Trong đó, sản lượng cao su khai thác đạt 2.886,87 tấn (đạt 100,08% kế hoạch). Sản lượng nhượng quyền khai thác 315 tấn (đạt 100% kế hoạch).

Công ty tổ chức thu mua mủ cao su từ các hộ tiểu điền bên ngoài, năm 2023 sản lượng thu mua 508,26 tấn (đạt 33,88% kế hoạch 1.500 tấn); chế biến 2.967,43 tấn (đạt 66,15% kế hoạch năm), tiêu thụ 19.045,35 tấn (đạt 152,36% kế hoạch). Trong đó, nội tiêu 9.899,43 tấn và xuất khẩu 9.145,92 tấn. Kim ngạch xuất khẩu đạt 12,6 triệu USD; giá bán bình quân 32,83 triệu đồng/tấn, đạt 86,57% so với giá bán kế hoạch là 37,91 triệu đồng/tấn.

Tổng doanh thu trong năm 2023 của công ty 881,75 tỷ đồng (đạt 143,4% kế hoạch). Lợi nhuận trước thuế 235,27 tỷ đồng (đạt 160,05% kế hoạch). Lợi nhuận sau thuế 208,013 tỷ đồng, (đạt 173,32% kế hoạch).

Trong năm, công ty đã thực hiện chia cổ tức năm 2022 là 16,5% tương đương số tiền chi trả cho các cổ đông 145,109 tỷ đồng. Nộp ngân sách 62,4 tỷ đồng (đạt 102,07% kế hoạch).

Ông Trương Văn Cư – TGĐ Cao su Tân Biên báo cáo tại hội nghị

Linh hoạt giải pháp khắc phục khó khăn

Năm 2024 được dự báo là một năm tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức cả trong nước và quốc tế. Thêm vào đó, sản lượng vườn cây của công ty tiếp tục giảm do thanh lý vườn cây già để tái canh do hết chu kỳ khai thác; những thay đổi bất lợi về thời tiết, thị trường giá cả của cao su diễn biến khó lường… sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại hội nghị

Để hoàn thành các chỉ tiêu SXKD, công ty tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp nâng cao năng suất lao động, tiết giảm giá thành sản xuất, đảm bảo lợi nhuận trên tấn sản phẩm và chia cổ tức cho cổ đông. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, bảo toàn vốn, đảm bảo tài chính an toàn, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Xây dựng chiến lược, đề án phát triển trung và dài hạn kế hoạch kinh doanh của công ty. Tiếp tục bám sát, chủ động phối hợp với địa phương, cấp có thẩm quyền trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang cây trồng có hiệu quả hơn, có điều kiện ứng dụng công nghệ cao trong tổ chức sản xuất và phát triển các khu công nghiệp phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Tập trung tái cơ cấu, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát đầu tư ở công ty con (2 dự án tại Campuchia) và các công ty liên doanh liên kết để thực hiện tốt nhiệm vụ và đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận.

Các cổ đông tham gia thảo luận tại hội nghị

Công ty thực hiện duy trì chứng chỉ rừng bền vững của Việt Nam và xây dựng kế hoạch mở rộng thêm diện tích vườn cây còn lại để nâng cao giá trị sản phẩm của công ty. Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới, đẩy mạnh tỷ trọng cơ cấu hàng hoá xuất khẩu, sản xuất hàng hoá theo nhu cầu thị trường. Tăng cường công tác thu mua, gia công để đảm bảo công suất nhà máy hoạt động hiệu quả và tạo thu nhập ổn định cho người lao động. Tiếp tục hỗ trợ Công ty CP Cao su Tân Biên – KampongThom trong khâu tiêu thụ cao su thành phẩm.

Công ty tiếp tục đề xuất, kiến nghị đến các cấp chính quyền địa phương các chính sách, cơ chế để hỗ trợ doanh nghiệp như miễn tiền thuê đất đối với diện tích trong giai đoạn KTCB. Đồng thời xây dựng các phương án tiết giảm chi phí, tuyên truyền vận động NLĐ ổn định tư tưởng, an tâm công tác, gắn bó cùng công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đã đề ra.

HẰNG NY – ĐÀO PHONG

http://tapchicaosu.vn/2024/05/13/cao-su-tan-bien-linh-hoat-nhieu-giai-phap-hoan-thanh-nhiem-vu-nam-2024/