Sam — 2000 ha Đất Lâm đồng Đà Lạt , đất cò bay dựng cánh