Sếp chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu kể về rào cản Bắc tiến từ chai hồ nước 5.000đ và cuộc tất tay vào trải nghiệm khách hàng, dùng AI, ML thay 50 nhà phân tích dự báo

Một số khách hàng ở miền Bắc và miền Nam đã phàn nàn về việc không có hồ nước trong nhà thuốc của họ. Tuy nhiên, việc tăng cường trải nghiệm khách hàng của họ đã giúp họ có được trải nghiệm tốt hơn. Điều này đã được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang gặp khó khăn, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, và việc tăng cường trải nghiệm khách hàng là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp. Các nhà phân tích cũng đã đề xuất rằng việc tăng cường trải nghiệm khách hàng có thể giúp họ đạt được thành công hơn.

Thông tin chi tiết: https://markettimes.vn/sep-chuoi-nha-thuoc-fpt-long-chau-ke-ve-rao-can-bac-tien-tu-chai-ho-nuoc-5-000d-va-cuoc-tat-tay-vao-trai-nghiem-khach-hang-dung-ai-ml-thay-50-nha-phan-tich-du-bao-51258.html

6 Likes