Short muốn đạp tôi xuống đáy của xã hội-cách giúp vượt qua hoàn cảnh lúc này

Bọn short nó muốn đạp tôi xuống đáy của xã hội nhưng nào biết vốn dĩ tôi đã ở đáy rồi :v:
Tầm này chỉ có nhảy cầu thôi anh em Việt Nam ơi