Siết Quỹ bình ổn xăng dầu để doanh nghiệp không chiếm dụng, ngân hàng hết cửa cấn nợ

Bộ Công Thương đã sửa đổi Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu để siết chặt quản lý quỹ và tăng trách nhiệm của các bên liên quan. Nghị định 80 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95 và Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu đã có quy định siết chặt quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có nghĩa vụ trích lập quỹ bình ổn giá; hạch toán và theo dõi riêng quỹ này bằng tài khoản mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Định kỳ 6 tháng, trước ngày 15.8, ngày 15.2 hàng năm, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm gửi báo cáo kiểm toán chuyên đề về Quỹ Bình ổn giá xăng dầu về Bộ Tài chính, Bộ Công Thương. Vi phạm sẽ bị xem xét tạm dừng kinh doanh hoặc thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Thông tin chi tiết: https://laodong.vn/kinh-doanh/siet-quy-binh-on-xang-dau-de-doanh-nghiep-khong-chiem-dung-ngan-hang-het-cua-can-no-1268984.ldo