Sóng cổ phiếu midcaps

Phím hàng công khai: FRT PET MWG TPB

Dòng tiền đã dần chuyenr sang các dòng cổ phiếu Midcaps nhưng không phải mã nào cũng tăng như nhau.

Tham gia ngay room ■■■■ để được tư vấn và thảo luận về các mã cổ phiếu hàng ngày nhé!

Room ■■■■: Nhóm: CƠ SỞ 3 - MINH HẢI STOCK