Sóng Commodity - Khoáng Sản và hàng hoá khác

Đây nè - Bloomberg commodity spot tăng 67% kể từ đáy 2020 nhé các bác

Các em Khoáng sản như BMC, AMD, CTI chưa vào sóng điên , gần như tích luỹ chưa phi nhiều trong suốt đợt sóng mạnh vnindex vừa qua

Sbs, Vig, Bii x hơn 10 , THD từ 4.2 phi lên gần 200k cho a.Q hít khói, RIC thì đang ce không ngừng nghĩ

Sóng khoáng sản xưa giờ thường là sóng điên nhất

Nhớ BMC ngày xưa mà đến giờ chưa e nào phá được kỷ lục em BMC nhé

Index hiện tại sẽ biến động khó lường nên khả năng xao sóng khoáng sản lại là nơi trú ẩn an toàn nhé các bác