STB ACB VPB - Không thể thiếu trong con sóng thần sắp tới

, ,

Theo dự thảo cuộc họp cổ đông sắp tới của STB:
Kế hoạch năm 2024

  • Tăng trưởng tín dụng 11%, đạt 525.800 tỷ đồng.
  • Lợi nhuận trước thuế đạt 10.600 đồng, tăng 10%.

Phân phối lợi nhuận năm 2023:

  • Không chia cổ tức

Chi tiết các bạn xem ảnh tài liệu kèm theo!