STB- Các cụ đánh giá thế nào?

E newbie. Như tiêu đề, các cụ đánh giá thế nào về STB.