Sửa Luật thuế tiêu thụ đặc biệt: Cần bảo đảm hài hòa lợi ích

Dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp cho việc sửa đổi và bổ sung chính sách thuế. Tuy nhiên, Luật này vẫn còn nhiều hạn chế, bao gồm đối tượng chịu thuế còn hẹp so với thông lệ quốc tế, quy định về đối tượng chịu thuế chưa rõ ràng, căn cứ tính thuế chưa được cập nhật so với các thông lệ tốt của quốc tế và chưa đạt được mục tiêu hạn chế tiêu dùng đối với các sản phẩm có hại với sức khỏe, cũng như mục tiêu khuyến khích sản xuất, tiêu dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Nhiều ý kiến cho rằng, việc sửa đổi Luật cần đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; bảo đảm công bằng giữa các doanh nghiệp; tính đến lợi ích, chi phí các bên liên quan.

Thông tin chi tiết: https://diendandoanhnghiep.vn/sua-luat-thue-tieu-thu-dac-biet-can-bao-dam-hai-hoa-loi-ich-254504.html