SZC, DIG mua ngay, sắp tới nhóm bds kcn vẫn là khỏe nhất

e đã múc con

  • SZC vùng 40, target 45-48 ( cầm 1 tháng)
  • DIG vùng 31x, target 35 ( 3-4 tuần )