Tại sao không thể giảm mạnh chiều 17/03/2021?

Giảm thì phải giảm mạnh luôn từ sáng chứ chiều hệ thống nghẽn quá giảm sao được.

ĐƠN GIẢN.IMG_20210317_142932_1_

UNI PHÚ QUỐC CÓ BIẾN