Tạo lấp FLC vả cho tạo lập VN30

Em thấy nhà tạo lập của FLC vả cho nhà tạo lập VN30 nát gáo.