Tập đoàn Kim Nam

NKG giảm khá mạnh sau khi test MA200, tuy nhiên Đường trendline ngắn hạn (bắt đầu từ tháng 11/2022) tiếp tục là hỗ trợ tốt cho giá cổ phiếu. triển vọng trung hạn của cổ phiếu có thể sẽ tích cực hơn nếu giá không xuyên thủng hỗ trợ này