Tập trung lập quy hoạch phân khu trong Khu Kinh tế Vân Phong: Thúc đẩy nhanh thu hút đầu tư

Ban Quản lý ( BQL ) KKT Vân Phong đã tập trung nỗ lực lập quy hoạch 19 phân khu chức năng trong Khu Kinh tế ( KKT ) Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Đến cuối năm 2024, toàn bộ 19 quy hoạch phân khu chức năng đều được cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở thu hút đầu tư, phát triển kinh tế trong khu vực. Ban sẽ tập trung thu hút đầu tư vào nhiều lĩnh vực, trong đó, xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, dược liệu biển và sinh thái biển, quy mô vốn đầu tư mỗi dự án phải từ 1.500 tỷ đồng trở lên.

Thông tin chi tiết: https://baokhanhhoa.vn/chinh-tri/dua-nq09-vao-cuoc-song/202311/tap-trunglap-quy-hoach-phan-khu-trong-khu-kinh-te-van-phongthuc-day-nhanh-thu-hut-dau-tu-5d9634b/