Tất cả cổ đông dầu khí vào đây mà xem

Tất cả cổ đông dầu khí vào đây mà xem:

Con này sắp có sóng to à?

Nay đua lệnh à?

Cải tiến quản trị thì lợi nhuận tăng. Bên cạnh đó sẽ chuẩn bị khai thác các lô đất vàng