Tất cả cổ đông ngành than vào đây mà xem

Các bác thấy công ty này của ngành than thế nào ạ?

2 Likes

???

1 Likes

?
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2021-05-04/xi-mang-la-hien-dat-ke-hoach-loi-nhuan-giam-manh-khien-co-dong-buc-xuc-103371.aspx

1 Likes