Tẩy chay HO

Về upcom 15% chơi cho sướng
Bým hàng ngon upcom múc xúc nhé các ae
Chân dài (HO) là của đại za
Đùi to chân ngắn (upcom) mới là vợ A :smile:

1 Likes

DCS DIC PIV LMH KHB NHP AVF PPI PVX hàng lược

XMC ( xúc múc cướp)