TDC mai ce

Ngắn gọn xúc tích

Haha

Về 20 gòi mua nào :v

1 Likes

Còn hô hào, thì cứ từ từ :smiley: Bài học rút ra rồi, anh em từ IJC qua TDC cũng kha khá, nên giờ thuyền cũng nặng chẳng kém IJC.

1 Likes

em ôm 60k lỗ 8% và vẫn ôm. hy vọng sẽ hết lỗ!

2 Likes

Mình thì có 6k thôi nhg đang lỗ 9%, hy vọng e nó lên 26

Em 10

Giải tán