Tết cổ truyền: Thú vui của nhà giàu, và mong ước của người nghèo!

Up bài hát cho pic đỡ ế :sweat_smile:
Chủ nhà còn đang mắc kẹt bên Israel :face_with_spiral_eyes:

1 Likes